ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนวัดราชาธิวาสเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม