รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 G Group
สถานที่เรียน : 145
1.ครูณิชาภา จิระเสถียรพงศ์
15 10
2 Raja Cover dance
สถานที่เรียน : -
1.ครูกัญญาภัทร จีนย้าย
2.ครูณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด
15 26
3 Raja Junior guide
สถานที่เรียน : -
1.T.Michelle anne i Mercado
2.T.Renee Bombales Refil
25 14
4 Rajachannel
สถานที่เรียน : Resource
1.ครูเพชรไพรินทร์ ศรีละบุตร
2.ครูมัณฑนา เพ็งสาย
25 30
5 กิจกรรมblack space
สถานที่เรียน : -
1.ครูปัทมาวดี พิทักษา
2.ครูสุมันตกาญจน์ ภาคีรุณ
25 19
6 กิจกรรมชุมนุม Cross Word
สถานที่เรียน : -
1.ครูทองสุข ภูมิสา
15 16
7 กิจกรรมชุมนุม Future Astronomer
สถานที่เรียน : ห้อง วิทย์ 9
1.ครูจันทิมา สุขพัฒน์
15 10
8 กิจกรรมชุมนุม Math Smile
สถานที่เรียน : -
1.ครูธัชณวีย์ สุขทรัพย์
2.ครูวัิไลพร วงษ์งาม
25 23
9 กิจกรรมชุมนุม Maths Games
สถานที่เรียน : 168
1.ครูธัญชนก ตั้งวัชรพงศ์
2.ครูนภาพร แปลงไลย์
3.ครูมนัสสิริ อินทร์สวาท
25 29
10 กิจกรรมชุมนุม RAJA AI
สถานที่เรียน : ห้องคอม 4
1.ครูพิมพ์พร อยู่สิงห์
15 15
11 กิจกรรมชุมนุม Special Unit
สถานที่เรียน : 236
1.ครูแก้วนภา จูชาวนา
2.ครูดลยา ศิริวัฒนานนท์
3.ครูวันวิสา แก้วทรัพย์
35 33
12 กิจกรรมชุมนุมกระดาษเดินได้
สถานที่เรียน : -
1.ครูอรพิน ประดับชัยมงคล
15 17
13 กิจกรรมชุมนุมคนเล่นไฟ
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.ครูจุฑามาศ ฉุยฉาย
15 18
14 กิจกรรมชุมนุมครอบครัวพอเพียง
สถานที่เรียน : -
1.ครูปัทมา ภูมิน้ำเงิน
15 15
15 กิจกรรมชุมนุมจ.จีนหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องภาษาจีน
1.ครูอรรถพล เผ่ามานะเจริญ
15 14
16 กิจกรรมชุมนุมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายบ้าน
สถานที่เรียน : ช่าง 2
1.ครูถวิล ภพสมัย
- - - 20 15
17 กิจกรรมชุมนุมต้นกล้านิติกร
สถานที่เรียน : -
1.ครูสมยศ สิงหกำ
15 10
18 กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.ครูอธิป มีชนะ
15 16
19 กิจกรรมชุมนุมผู้นำ
สถานที่เรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.ครูจุติพร ปานา
2.ครูเบญจภรณ์ มีเรียน
35 15
20 กิจกรรมชุมนุมเพชรราชา
สถานที่เรียน : -
- 15 0
21 กิจกรรมชุมนุมฟุตบอล/ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.ครูเกียรติเกรียงไกร บุญทน
2.ครูจิรเวท อัญชัญบุตร
25 21
22 กิจกรรมชุมนุมโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.ครูสุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล
15 16
23 กิจกรรมชุมนุมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเรียนรู้
สถานที่เรียน : ห้อง 1410
1.ครเจนวิทย์ อำมาตย์มณี
2.ครูอารดา สุภัครัตนโชติ
25 25
24 กิจกรรมชุมนุมมวยไทยมรดกโลก
สถานที่เรียน : ราชายิม
1.ครูชานนท์ ชัยพรมมา
2.ครูสุเทพ แก้วรัตน์
15 25
25 กิจกรรมชุมนุมยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูดาวศิริ นุดล
2.ครูสุดารัตน์ นวลแย้ม
25 27
26 กิจกรรมชุมนุมยุวพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูจิราภรณ์ พิกำไร
25 23
27 กิจกรรมชุมนุมโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องวงโย
1.ครูภูมิภัทร จุดเดช
15 16
28 กิจกรรมชุมนุมรักวิทย์คิดทดลอง
สถานที่เรียน : -
1.ครุสุนีย์ รุจทองจันทร์
2.ครูนิภารัตน์ มลีรัตน์
25 17
29 กิจกรรมชุมนุมรู้รักษ์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 158
1.ครูอรยุดา รัตนเดช
2.ครูอุรารัตน์ ทรัพย์ห่วง
35 10
30 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี กองพิเศษ
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
1.ครูยุทธภูมิ จำรัส
2.ครูสิรินาถ จันทร์ศิริ
25 3
31 กิจกรรมชุมนุมวอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : -
1.ครูศักดา พึ่งเจียม
15 15
32 กิจกรรมชุมนุมวัฒนธรรมเกาหลี
สถานที่เรียน : ห้องเกาหลี
1.ครูจักรกฤษณ์ อิสสระ
15 12
33 กิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 2
1.ครูดุษฎี อินทุยศ
15 6
34 กิจกรรมชุมนุมสวดมนต์ และ ทำให้ได้ขายให้เป็น
สถานที่เรียน : -
1.ครูอมรรัตน์ ช่างคิด
25 9
35 กิจกรรมชุมนุมสังคมอาสาพาทำ
สถานที่เรียน : 132
1.ครูกมลวรรณ แสนเสนาะ
2.ครูพิชญาภัค กำจัดภัย
25 14
36 กิจกรรมชุมนุมห้องเรียนทักษะอาชีพ
สถานที่เรียน : โรงเรียนพระดาบส
1.ครูวิลาวรรณ เครือเกาะ
- - - - - 26 26
37 กิจกรรมชุมนุมอักษรประดิษฐ์
สถานที่เรียน : -
1.ครูจินตนา คงอ่ำ
2.ครูโชคชัย พวงสมบัติ
3.ครูสายสุนีย์ ผาสุขสรรพ์
35 26
38 กิจกรรมชุมนุมอาสานำเที่ยว
สถานที่เรียน : ใต้อาคารไชยันต์
1.ครูภาคภูมิ กองแก้ว
2.ครูสุนารี ตรีวิเชียร
25 18
39 ชุมนุม TT Cover
สถานที่เรียน : -
1.ครูกาญจนา พิมพ์แสง
2.ครูอัครพน นวลจันทร์
25 30
40 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.ครูสุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล
15 17